Diarienummer
Huvudsökande
           
Förnamn
 
Efternamn
Titel
 
Examen
 
Doktorand
 Ja    Nej  
 
Disputerat år
Universitet/Högskola
 
Institutionsadress
Postnummer
 
Ort
 
Telefon
 
Mobiltelefon
E-postadress
   
Medsökande
           
Förnamn
 
Efternamn
Grundexamen
     
Doktorand
 Ja    Nej  
 
Disputerat år
Handledare
       
Övriga medsökande
   
Söker belopp från HLRF (SEK)
           
Fortsättningsanslag
 Ja    Nej  
 
Tidigare projektnummer
       
Skriv här vad ni har gjort i projektet hittills (max 2000 tecken)

Anslaget ska utnyttjas under tiden
 
Från (åååå-mm-dd)
 
Till (åååå-mm-dd)
Projekttitel
Projektets bakgrund
Projektets syfte
Projektbeskrivning (max 3000 tecken)
Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet (max 3000 tecken)
Förväntad patientnytta (ange tidsaspekten)
Finns intresse för brukarmedverkan / samverkan med forskningspartner (se information på riksförbundets hemsida)
 Ja
 Nej
   
Kostnadskalkyl
           
Arbetsuppgifter
 
Totalt för perioden
 
Söker hos HLRF

 

 


 

 

Apparatur med tillbehör
 
Totalt för perioden
 
Söker hos HLRF

 

 

Förbrukningsmaterial
 
Totalt för perioden
 
Söker hos HLRF

 

 

Övriga kostnader
 
Totalt för perioden
 
Söker hos HLRF

 

 

Beviljats medel till projektet från annan
 
Belopp

 

Sökt medel till projektet från annan
 
Belopp

 

Etiskt godkännande
 Finns (Ange diarienummer)
 Ansökan pågår (Ange inlämningsdatum)
 Nödvändig, men ej sökt
 Ej nödvändig
 
Diarienummer / inlämningsdatum
Har forskningsanslag från HLRF beviljats tidigare
 Ja (Ange diarienummer)
 Nej
 
Diarienummer
Projektbeskrivning
I nästa steg kommer du att få möjlighet att bifoga
projektbeskrivningsdokumentet.

Det bifogade dokumentet ska vara Adobe PDF formaterat med 12 punkter Times New Roman som brödtext och får vara maximalt 6 st A4 sidor inklusive allt extra material som bilder och tabeller (Max filstorlek är 2Mb).

För att bifoga dokumentet från din lokala dator klicka
på Bläddra, välj ditt dokument från din dator och klicka
sedan på bifoga.